دامنه خدمات
زمینه فعالیت

نفت و گاز

فعالیت در زمینه های واحد های تولید نفت خام ، مخازن بتنی ذخیره سازی نفت خام و فراورده های مرتبط ، واحدهای نمک زدایی نفت خام ، خطوط لوله انتقال گاز ، نفت خام و فراورده های مرتبط، تلمبه خانه های نفت خام ،ایستگاه های جمع آوری و تزریق گاز، مخازن فلزی ذخیره سازی نفت خام و فراورده های مرتبط

سد و نیروگاه

فعالیت  در زمینه های سدهای بتنی ، بتنی غلطکی ، خاکی و سنگریز ، سازه های آبی ، تونل و سازه های زیر زمینی، مطالعات منابع آب زیرزمینی ، مخازن بتنی ذخیره آب ، شبکه ها و سازه های آبیاری و زهکشی

ترابری ریلی

فعالیت در زمینه های سیستم های قطار شهری ، راه آهن ، تونل ، ایستگاه های مترو ، طرح های جامع حمل و نقل و…

مطالعات محیط زیست

فعالیت  در زمینه های اجرای مطالعات پایه زیست محیطی ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، آلودگی منایع طبیعی ، برنامه های پایش زیست محیطی و ارزیابی ریسک اکولوژیک و مدیریت ریسک زیست محیطی

کارفرمایان