تأسیس ستیران

شرکت مهندسان مشاور ستیران در سال 1352 به صورت یک شرکت ایرانی-فرانسوی در ایران تأسیس شده است.شریک فرانسوی ستیران، شرکت SCET-International با شهرت جهانی بوده که خود بدواً با هدف بازسازی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم در کشور فرانسه تاسیس شده است .