سیستم مدیریت محیط زیست

هدف از این سیستم فراهم کردن چارچوبی برای حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی-اقتصادی است. این استاندارد، الزاماتی را مشخص می کند تا سازمان قادر باشد به نتایج موردنظری که برای سیستم مدیریت زیست محیطی خود تعیین نموده، دست یابد.موفقیت سیستم مدیریت زیست محیطی به تعهد در تمام سطوح و وظایف سازمان بستگی دارد. در این راستا شرکت مهندسان مشاور ستیران از فرصت ها برای پیشگیری یا کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و ارتقای پیامدهای زیست محیطی مطلوب به خصوص در رابطه با آنها که مضامین استراتژیک و رقابتی دارند استفاده می کند.برای دستیابی به اهداف فوق، شرکت مهندسان مشاور ستیران نظارت و کنترل کلیه فعالیتهای موثر بر محیط زیست، کاهش آلودگیهای زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف منابع و انرژی، کاهش پیامدهای زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار نهاده است