• نام پروژه : خط لوله “56 سراسری انتقال گاز از عسلویه به بید بلند
 • کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 • محل پروژه : عسلویه/ بیدبلند، بوشهر/ خوزستان، ایران
 • مشاور طراحی : شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • پیمانکار : مشارکت جهاد نصر کرمان، ایران آروین، تهران جنوب، پایندان
 • دوره پروژه : 138۸-138۳
 • 500 کیلومتر خط لوله “56 ششم سراسری انتقال گاز
 • ظرفیت 110 میلیون متر‌مکعب در روز
 • 5 ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک
 • سیستم مخابرات
 • تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز
 • طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • خدمات مهندسی خرید
 • تهیه اسناد مناقصه
 • نظارت بر خدمات ساخت و نصب