• نام پروژه : خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب/ ری به صورت توأم
 • کارفرما : شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
 • محل پروژه : سبزآب، تنگ فنی، آسار، پل بابا، رازان، شازند، 50 کیلومتري جاده قم-تهران و ري، استانهاي خوزستان، ایلام، لرستان، مرکزي، قم و تهران، ایران
 • پیمانکار : مشارکت مهندسان مشاور ستیران، ناردیس و نصر میثاق اهواز
 • شروع پروژه : 1393
 • خط لوله 620 کیلومتري از سبزآب تا ري
 • شش ایستگاه تلمبه‌خانه در سبزآب، تنگ فنی، آسار، پل بابا، رازان و شازند
 • ایستگاه کاهش فشار در محل پالایشگاه نمک شهید مهدوي
 • پایانه در محل پالایشگاه ري
 • خطوط انتقال نیرو و پست‌هاي برق در ایستگاه‌هاي سبزآب، تنگ فنی و آسار
 • تأسیسات و زیرساخت‌هاي مورد نیاز
 • بررسی و صحه‌گذاري طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • خدمات خرید و تدارکات کالا
 • خدمات نصب و اجرا
فهرست