• نام پروژه : سد و شبکه آبیاری میناب
  • کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
  • محل پروژه : میناب – هرمزگان
  • پیمانکار : مشارکت لوزان – پر – لوزینگر
  • دوره پروژه : 1363 – 1354
  • سد بتنی وزنی پشت بند دار به ارتفاع 59 متر برای تامین آب بندرعباس و آبیاری
  • سرریز آزاد روی بدنه سد
  • 14000 هکتار شبکه آبیاری دشت میناب
  • نظارت بر اجرای سد و شبکه آبیاری
  • مطالعات مرحله اول (توجیهی) شبکه آبیاری
  • مطالعات مرحله دوم (طراحی تفصیلی) شبکه آبیاری
فهرست