• نام پروژه : مطالعات مقدماتی طرح یکپارچه حمل و نقل کشور
 • کارفرما : وزارت راه و ترابری
 • محل پروژه : ایران
 • مشاور : مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1357-1356
 • بهسازی حمل و نقل کشور
 • پیش بینی تقاضای حمل و نقل برای سال 1400
 • بهسازی سیستم های حمل و نقل موجود
 • ایجاد سیستم های جدید حمل و نقل
 • جمع آوری داده ها
 • مطالعات طرح جامع سیستم یکپارچه حمل و نقل کشور
 • ارائه راهکارهای مناسب
فهرست