• نام پروژه : مطالعات امکان سنجی بزرگراه قزوین – رشت
 • کارفرما : وزارت راه و ترابری
 • محل پروژه : قزوین – رشت
 • مشاور : مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1357-1356
 • بزرگراه 140 کیلومتری بین شهرهای قزوین و رشت
 • مجموع تونل های مسیر 14 کیلومتر
 • شرایط متغیر زمین شناسی
 • بهبود وضعیت حمل و نقل در محور شمالی کشور
 • جمع آوری داده ها
 • مطالعات پیش امکان سنجی
 • مطالعات امکان سنجی
فهرست