سیستم مدیریت کیفیت
اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در شرکت مهندسان مشاور ستیران، توانایی آن را در ارائه محصولات وخدماتی که دلخواه ذینفعان باشد، برآورده می کند و هدف از استقرار این سیستم، افزایش رضایت ذینفعان است. بدیهی است که برای راهبری و اداره موفق یک سازمان باید آن را به گونه ای نظام مند و شفاف هدایت و کنترل کرد. این موفقیت می تواند درپرتو استقرار و برقرار نگه داشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است و در عین حال به نیازهای ذینفعان درون و برون سازمانی توجه می کند. هدف از سیستم مدیریت کیفیت ایجاد یک چشم انداز برای کارکنان، تعریف استاندارد برای آنها، ایجاد انگیزش در شرکت، تبیین هدف برای کارکنان و در نهایت کمک به جلوگیری از مقاومت در مقابل تغییر می باشد. شرکت مهندسان مشاور ستیران، با پیاده سازی این سیستم تصمیم دارد کیفیت را در سراسر سازمانش اجرا و پیاده سازی نماید. این کیفیت باید منجر به ارائه خدمات متناسب با انتظارات ذینغعان شود. سیستم مدیریت کیفیت راهکاری مناسب برای سازمانی است که سطح کیفیت خدمات را علاوه بر اینکه در یک سطح ثابت نگه می دارد، به سمت بهبود و پیشرفت نیز سوق می دهد.
فهرست