• نام پروژه : خط لوله 48 اینچ انتقال گاز بیجار – همدان
  • کارفرما : شرکت ملی گاز ایران
  • محل پروژه : همدان به بیجار، استانهای کردستان و همدان
  • مشاور: مهندسان مشاور ستیران
  • دوره پروژه : 1385-1383
  • خط لوله 48 اینچ به طول 155 کیلومتر که 39 میلیون متر مکعب از گاز طبیعی را انتقال می دهد
  • مطالعات پایه زیست محیطی
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی
  • ارائه اقدامات کاهش آثار منفی
  • تهیه برنامه پایش زیست محیطی
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی
فهرست