• نام پروژه : توسعه میدان گازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
 • کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس
 • محل پروژه : جنوب ایران، خلیج فارس
 • مشاور : مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1390-1387
 • توسعه منطقه ویژه اقتصادی پارس فازهای 15 و 16
 • مطالعات پایه زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی برای فازها و آبگیر
 • ارائه اقدامات کاهش اثرات منفی
 • تهیه برنامه پایش و مدیریت زیست محیطی
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
فهرست