• نام پروژه : ایستگاه ایستگاه کمپرسور گاز آغاجاری (شهید مدنی زاده)
 • کارفرما : شرکت ملی گاز ایران
 • مشاور: مهندسان مشاور ستیران
 • محل پروژه : خوزستان، اهواز
 • دوره پروژه : 1383-1381
 • 4 ردیف تراکم از کمپرسور گازی طبیعی
 • مطالعات پایه زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • ارائه اقدامات کاهش آثار منفی
 • تهیه برنامه پایش زیست محیطی
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
فهرست