• نام پروژه : ایستگاه تقویت فشار گاز اردستان
 • کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 • محل پروژه : اردستان، اصفهان، ایران
 • پیمانکار : مشارکت مهندسان مشاور ستیران و نصر میثاق اهواز
 • دوره پروژه : 139۱-13۸۹
 • تقویت فشار خط لوله هشتم سراسری انتقال گاز
 • 4 ردیف کمپرسور مدل هرپین
 • 4 کمپرسور سانتریفیوژ با توربین 25 مگاواتی
 • ظرفیت: 110‌میلیون متر‌مکعب در روز
 • تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز
 • بررسی و صحه‌گذاری طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • خرید و تدارکات کالا
 • ساخت و نصب
 • راه‌اندازی و تحویل موقت
فهرست