• نام پروژه : خط لوله “10 فرآورده حدفاصل تنگه فنی تا دره شهر
 • کارفرما : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • محل پروژه : تنگه فنی/ دره شهر، لرستان/ ایلام، ایران
 • مشاور کارفرما : شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • پیمانکاران : مشارکت شرکت جهاد نصر لرستان و آرادمانا
 • دوره پروژه : 1389-138۴
 • 29 کیلومتر خط لوله “10 (API 5L X42) فرآورده نفتی
 • ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک
 • سیستم مخابرات
 • تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز
 • طراحی پایه
 • نظارت بر خدمات طراحی تفصیلی
 • نظارت بر خدمات خرید و تدارکات کالا
 • نظارت بر خدمات ساخت و نصب
 • نظارت عالیه
فهرست