دامنه خدمات

خدمات مهندسی (E)

توضیحات

money

خرید کالا (P)

توضیحات

اجرا (C)

توضیحات

policy

مدیریت طرح (MC)

توضیحات

زمینه فعالیت

نفت و گاز

فعالیت در زمینه های واحد های تولید نفت خام، مخازن فلزی ذخیره سازی نفت خام و فراورده های مرتبط، واحدهای نمک زدایی نفت خام، خطوط لوله انتقال گاز، نفت خام و فراورده های مرتبط، تلمبه خانه های نفت خام، ایستگاه های جمع آوری و تزریق گاز، مخازن بتنی ذخیره سازی نفت خام و فراورده های مرتبط

سد و نیروگاه

فعالیت در زمینه های سدهای بتنی، بتنی غلطکی، خاکی و سنگریز، سازه های آبی، تونل و سازه های زیر زمینی، مطالعات منابع آب زیرزمینی، مخازن بتنی ذخیره آب، شبکه ها و سازه های آبیاری و زهکشی

ترابری ریلی

فعالیت در زمینه های سیستم های قطار شهری، راه آهن، تونل، ایستگاه های مترو، طرح های جامع حمل و نقل و…

مطالعات محیط زیست

فعالیت در زمینه های اجرای مطالعات پایه زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، آلودگی منایع طبیعی، برنامه های پایش زیست محیطی و ارزیابی ریسک اکولوژیک و مدیریت ریسک زیست محیطی

کارفرمایان

فهرست