سال 1352

تأسیس ستیران

شرکت مهندسان مشاور ستیران در سال 1352 به صورت یک شرکت ایرانی-فرانسوی در ایران تأسیس شده است.
شریک فرانسوی ستیران، شرکتSCET-International با شهرت جهانی بوده که خود بدواً با هدف بازسازی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم در کشور فرانسه تاسیس شده است .
سال 1365

شروع فعالیت 

شرکت مهندسان مشاور ستیران در سال 1365 به صورت یک شرکت تمام ایرانی شکل گرفت و فعالیت های خود را ادامه داده است. ستیران پس از تاسیس در ایران پروژه های بزرگی را در سطح کشور مطالعه کرده و تا پایان مرحله اجرا آن ها را هدایت نموده است .
ادامه فعالیت

ادامه ی فعالیت تا کنون

شرکت مهندسان مشاور ستیران ، کلیه خدمات مورد نیاز هر پروژه را با بهترین کیفیت ، بر حسب نیاز کارفرمایان در چارچوب هر یک از مراحل زیر و یا هر گونه ترکیبی از آن ها ارائه می نماید.
 • خدمات مهندسی و طراحی (E)
 • خدمات تهیه و تداراک کالا (P)
 • خدمات ساخت و اجرای طرح (C)
 • مدیریت طرح (MC)
زمینه فعالیت های شرکت ستیران تا کنون :
 • نفت و گاز (Oil & Gas)
 • سد و نیروگاه  (ِDam & HydroPower)
 • ترابری و ریلی (Rail & Transportation)
 • محیط زیست (Environment)
چشم انداز

چشم انداز ستیران

شرکت ستیران با ماموریت دستیابی به رتبه برتر و قرار گرفتن در بین ده شرکت اول کشور در زمینه ی  ارائه خدمات مهندسی ، خرید و ساخت (E.P.C) صنایع نفت و گاز فعالیت میکند. شرکت ستیران با هدف تامین خدمات مهندسی ، خرید و اجرای پروژه ها در زمینه های صنعتی شامل حوزه های صنایع نفت و گاز، صنایع ریلی ، سد و نیروگاه و محیط زیست به جهت پاسخگویی به نیاز کارفرمایانی که علاقمند به توسعه مناسب زیر ساخت ها ، خلاقیت ، بازدهی مناسب ، اخلاق حرفه ای ، کیفیت و صحت خدمات هستند، ساختار خود را تدوین نموده است.
شرکت ستیران پاسخگویی حداکثری به نیاز های فوق و موفقیت در اهداف کسب و کار را نتیجه اهمیت دادن به ارزش هایی میداند که سیستم را به سوی موفقیت رهنمون میسازد. ارزش هایی که به آن ها اعتقاد داریم و پایبند می باشیم پایه گذار فرهنگی در سازمان خواهد بود که برای بهترین بودن ترسیم گردیده اند.
شرکت ستیران به منظور حفظ تداوم ، تقویت و توسعه ی فعالیت های
 • طراحی پایه
 • مهندسی تفصیلی
 • تدارکات کالای پروژه
 • ساخت و اجرای پروژه
 • مدیریت پروژه
در زمینه ی پروژه های صنعتی شامل  :
 • نفت و گاز
 • سد و نیروگاه
 • ترابری ریلی
 • مطالعات محیط زیست
خط مشی سیستم مدیریت کیفیت را به عنوان سر لوحه ی تمامی فعالیت های خویش قرار داده و بر این اساس مدیریت ارشد شرکت مهندسان ستیران خود را مسئول و متعهد بر نظارت عالیه نسبت به حسن اجرای اصول فوق دانسته و از این رو کلیه مدیران و کارکنان شرکت ملزم به ارتقا کیفیت،  رعایت ایمنی ، بهداشت و حفظ محیط زیست می باشند.
فهرست