کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه: مخازن ذخیره سازی نفت خام گناوه
 • کارفرما : شرکت پایانه های نفتی ایران
 • محل پروژه : استان بوشهر،گناوه
 • مشاور : مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1390-1388
مشخصات پروژه
 • 4 مخزن فلزی 250 هزار بشکه ای ذخیره نفت خام با سقف شناور
 • مطالعات پایه زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • تهیه برنامه مدیریت زیست محیطی
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
خدمات ارائه شده
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
فهرست