کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه: پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام امیدیه
 • کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
 • محل پروژه : خوزستان، امیدیه
 • مشاور کارفرما : مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1391-1389
مشخصات پروژه
 • 2 مخزن ذخیره ساری نفت خام
 • مطالعات پایه زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • تهیه برنامه مدیریت زیست محیطی
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
 • تهیه برنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست
خدمات ارائه شده
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
فهرست