کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
  • نام پروژه : سد و نیروگاه گرشا
  • کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  • محل پروژه : کرمانشاهان
  • دوره پروژه : 1390-1385
مشخصات پروژه
  • سد سنگریزه ای به ارتفاع 155 متر روی رودخانه سیمره، همراه با نیروگاه آبی
  • سرریز آزاد
  • انحراف رودخانه از طریق تونل
  • نیروگاه 220 مگاوات
خدمات ارائه شده
  • بازنگری مطالعات شناخت
  • مطالعات مرحله اول
فهرست