کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
  • نام پروژه : تونل انتقال آب هزار مسجد
  • کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان
  • محل پروژه : شمال کوه های هزار مسجد – خراسان
  • دوره پروژه : 1388-1384
مشخصات پروژه
  • انتقال آب از شمال کوه های هزار مسجد از طریق تونل های آب بر به طول کل 30 کیلومتر به مشهد برای تامین آب
  • ایستگاه پمپاژ
خدمات ارائه شده
  • مطالعات مرحله اول
فهرست