نظامنامه
هدف از تدوين و پياده سازي نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه، اثبات توانمنديهاي سازمان جهت فراهم ساختن اقدامات و ارائة خدمات منطبق با نيازمنديها و الزامات (کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلي و محيط زيست) كارفرمايان، الزامات استانداردهاي   ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001 و  قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي در چارچوپ قراردادهاي منعقده با آنان و ايجاد وضعيتي است كه بر اساس بهبود مستمر عملكردهاي سازمان، رضايت ايشان و ساير طرفهاي ذينفع (کارکنان، پيمانكاران و جامعه) محقق گردد. بنابراين مندرجات و الزامات مطرح شده در نظامنامه، بعنوان شاخص عملكرد سازمان در زمينة سازماندهي مديريت كيفيت، مديريت ایمنی و بهداشت شغلی و محيط زيست، بالاترين بخش از اسناد سيستم مديريت یکپارچه مي‌باشد بگونه‌اي كه درك و اجراي آن براي تمامي همكاران ضروري مي‌باشد.
فهرست