کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : طراحی پایه، تهیه اسناد مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ایستگاه تقویت فشار گاز بیجار
 • کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 • محل پروژه : بیجار، کردستان، ایران
 • مشاور کارفرما : شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • پیمانکار : مشارکت شیما فرمند و نام‌آوران دلوار
 • دوره پروژه : 1391-138۶
مشخصات پروژه
 • 3 ردیف کمپرسورتقویت فشار گاز مدل هرپین
 • ظرفیت: 55 میلیون متر‌مکعب در روز
 • 3‌کمپرسور سانتریفیوژ با توربین گازی 25مگاواتی
 • تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز
خدمات ارائه شده
 • طراحی پایه
 • تهیه اسناد مناقصه
 • نظارت بر خدمات طراحی تفصیلی
 • نظارت بر خدمات خرید و تدارکات کالا
 • نظارت بر خدمات ساخت و نصب
 • نظارت عالیه
فهرست