کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه: میدان نفتی دارخوین
 • کارفرما : شرکت پترو امید آسیا
 • محل پروژه : دارخوین، استان خوزستان
 • مشاور : مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1392-1391
مشخصات پروژه
 • توسعه میدان نفتی دارخوین(فاز 3) واقع در نزدیکی کیلومتر 40 شمال شهر آبادان
 • مطالعات پایه زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • برنامه مدیریت زیست محیطی
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
 • برنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست
خدمات ارائه شده
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
فهرست