کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : تولید Fully Refined Wax در واحد موم گیری پالایشگاه نفت سپاهان
 • کارفرما : شرکت نفت سپاهان
 • محل پروژه : پالایشگاه نفت سپاهان، اصفهان، ایران
 • مشاور طراحی پایه : EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH
 • مشاور نظارت بر طراحی: شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1397-1398
مشخصات پروژه
 • واحد موم گیری با استفاده از حلال متیل اتیل کتون (M.E.K) در پالایشگاه نفت سپاهان
 • ظرفیت 11500 بشکه در روز
 • واحد کریستالیزاسیون ( شامل مبد های حرارتی Scraped Surface Chillers )
 • واحد فیلتراسیون  و استخراج و بازیافت موم  (شامل فیلتر های دوار و برج های دفع )
 • واحد  باز پروری حلال (شامل برج های جذب و دفع)
 • تأسیسات جانبی واحد تولید نیتروژن، واحد تولید بخار و…
خدمات ارائه شده
 • بررسی و اعلام نظر فنی در خصوص مدارک پروژه تولید Fully Refined Wax
فهرست