سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

اجرای سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی برای شرکت مهندسان مشاور ستیران، یک تصمیم استراتژیک است که به کارگیری آن باعث می گردد از اقدامات مرتبط با تداوم کسب و کار حمایت گردیده و اطمینان می دهد که افراد ایمن تر، سالم تر هستند و در عین حال سبب افزایش شایستگی آنها خواهد شد.

این سیستم در یک سازمان می تواند از طریق یک سری فرایندهای سیستماتیک و مداوم به اهداف خود در پیشگیری از سوانح نائل آید و می تواند از طریق تقویت تعهد سازمانی، عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را به صورت کنشگرانه بهبود بخشد.

هدف از این سیستم، تامین چارچوبی برای حفاظت از ایمنی و سلامت پرسنل و سایر افرادی که در محل کار حضور دارند می باشد، در نتیجه این امر برای شرکت مهندسان مشاور ستیران بسیار مهم است که با انجام اقدام های پیشگیرانه و حفاظتی موثر، خطرها را حذف کند و ریسک های بهداشتی را کاهش دهد.

فهرست