کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : طرح قطار شهری اهواز
 • کارفرما : سازمان قطار شهری اهواز و حومه
 • محل پروژه : اهواز – ایران
 • شروع پروژه : 1388
مشخصات پروژه
 • احداث شبکه 4 خطی قطار سبک شهری اهواز
 • خط 1 به طول 23 کیلومتر و مشتمل بر 24 ایستگاه در حال احداث
 • خط 2 به طول 21 کیلومتر و مشتمل بر 22 ایستگاه در دست طراحی
 • خطوط 3 و 4 آماده برای مطالعات امکان سنجی
خدمات ارائه شده
 • مشاور کارفرما
 • بازنگری و تایید مطالعات، طراحی و نقشه های اجرایی
 • مدیریت کیفیت
 • نظارت عالیه
 • برنامه ریزی و کنترل بودجه طرح
فهرست