کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : خط لوله 48 اینچ انتقال گاز بیجار – همدان
 • کارفرما : شرکت ملی گاز ایران
 • محل پروژه : همدان به بیجار، استانهای کردستان و همدان
 • مشاور: مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1385-1383
مشخصات پروژه
 • خط لوله 48 اینچ به طول 155 کیلومتر که 39 میلیون متر مکعب از گاز طبیعی را انتقال می دهد
 • مطالعات پایه زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • ارائه اقدامات کاهش آثار منفی
 • تهیه برنامه پایش زیست محیطی
خدمات ارائه شده
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
فهرست