کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
  • نام پروژه : خط انتقال برق از گناوه به گوره
  • کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه نفت
  • محل پروژه : گوره، بوشهر، ایران
  • مشاور کارفرما : شرکت مهندسان مشاور ستیران
  • پیمانکار : شرکت تابیران
  • دوره پروژه : 13۸۹-138۷
مشخصات پروژه
  • 40 کیلومتر خط انتقال برق 66 کیلو ولت از گناوه به گوره
  • پست برق 6/66 کیلو ولت
خدمات ارائه شده
  • نظارت عالیه
فهرست