کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : احداث پایانه نفتی بندرعباس
 • کارفرما : شرکت مهندسی دوستدار زمین
 • محل پروژه : بندر شهید رجایی، منطقه ویژه خلیج فارس، ایران
 • مشاور طراحی پایه و FEED : شرکت MUC Oil & Gas امارات
 • مشاور طراحی تفصیلی و خرید : شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • شروع پروژه : 1393
مشخصات پروژه
 • 49 مخزن جهت ذخیره سازی بنزین، نفتا، نفت-گاز، نفت کوره با ویسکوزیته‌هاي مختلف، سوخت هوایی ATK و Condensate جمعا به ظرفیت بالغ بر 790,000 متر‌مکعب
 • اسکله‌‌هاي 20,000 تنی و 100,000 تنی جدید
 • اسکله‌ها و ترمینال‌هاي بارگیري کشتی‌ها، نفتکش‌ها، خطوط ریلی، خطوط لوله پالایشگاه و خطوط لوله موجود
 • سیستم Pigging خطوط انتقال فرآورده‌ها از اسکله به پایانه
 • سیستم جمع‌آوري بخارات بنزین و نفتا (Vapor Recovery)
 • سیستم Blending در مخازن نفت کوره و بنزین
 • سیستم Mixing جهت مخازن نفت کوره
 • سیستمهاي برق، ابزاردقیق و مخابرات
 • سیستم Leak Detection
 • تأسیسات و زیرساخت‌هاي مورد نیاز
خدمات ارائه شده
 • بررسی و صحه‌گذاري طراحی پایه وFEED
 • طراحی تفصیلی
 • خدمات مهندسی خرید
فهرست