کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : ایستگاه تقویت فشار گاز آغاجاری
 • کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 • محل پروژه : آغاجاری، خوزستان، ایران
 • مشاور طراحی : شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 138۳-138۲
مشخصات پروژه
 • 4 ردیف کمپرسور گاز
 • ظرفیت: 6 میلیون متر‌مکعب در روز
 • کمپرسورهای رفت و برگشتی با موتور محرکه گازی 10 مگاواتی
 • تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز
خدمات ارائه شده
 • طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • مطالعات زیست‌محیطی
 • تهیه اسناد مناقصه
فهرست