کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : ایستگاه تقویت فشار گاز آب پخش
 • کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 • پیمانکار: مشارکت شرکتهای رهاب و توسعه آب و گاز
 • محل پروژه: برازجان، بوشهر، ایران
 • دوره پروژه: از 1397
مشخصات پروژه
 • تقویت فشار خط لوله ششم سراسری انتقال گاز
 • 4 ردیف کمپرسور به صورت Semi-Hairpin
 • 4 توربوکمپرسور با توربین 25 مگاواتی
 • ظرفیت 110 میلیون متر مکعب در روز
 • تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز
خدمات ارائه شده
 • مکان یابی سایت
 • نقشه برداری و مطالعات ژئوتکنیک
 • طراحی پایه
 • تهیه اسناد مناقصه EPC
 • نظارت عالیه و کارگاهی
فهرست