کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه: احداث و بهره برداری مخازن ذخیره اسید سولفوریک منطقه ویژه خلیج فارس و سیستم تخلیه و انتقال اسید به جهت بارگیری به صورت EPC
 • کارفرما : شرکت صنایع مس ایران
 • محل پروژه : شهرستان بندرعباس-استان هرمزگان
 • مشاور : مس سرچشمه کرمان
 • پیمانکار: آباد راهان پارس و مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1397-1396
مشخصات پروژه
 • احداث مخازن ذخیره اسیدسولفوریک در منطقه ویژه خلیج فارس و صادرات آن به کشورهای دیگر
 • مطالعات پایه زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • برنامه مدیریت زیست محیطی
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
خدمات ارائه شده
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
فهرست